ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Beauty by Su

Definities
1. Beauty by Su: Beauty by Su, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 69035393.
2. Klant: degene met wie Beauty by Su een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Beauty by Su en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door of namens Beauty by Su.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
De prijzen die Beauty by Su hanteert voor haar behandelingen zijn in euro’s, inclusief btw.

De prijzen die beauty by Su hanteert voor haar trainingen zijn in euro’s, exclusief btw.

Het te betalen (restant)bedrag voor een behandeling dient uiterlijk, direct nadat de betreffende behandeling door beauty by Su is uitgevoerd, te worden voldaan.

Het te betalen (restant)bedrag voor een training dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training te worden voldaan

Afspraak en betaling
Het is mogelijk per mail of WhatsApp een behandeling tot uiterlijk 5 dagen voor de betreffende afspraak te verschuiven naar een beschikbare datum in de toekomst. Voor een training betreft dit tot uiterlijk 30 dagen voor de betreffende training.

Bij het annuleren van een behandeling of training vervalt de aanbetaling van de klant, deze wordt dus niet geretourneerd.

Bij een gemiste afspraak of training wordt het totale (restant)bedrag bij de klant in rekening gebracht. Indien het te betalen (restant)bedrag niet binnen de gestelde termijnen wordt betaald, draagt Beauty by Su de vordering over aan een incassobureau. De buitengerechtelijke- en incassokosten komen voor rekening van de klant.

Oude Permanente make up
De klant is verplicht Beauty by Su per mail of WhatsApp op de hoogte te stellen als de klant oude Permanente make up heeft. Deze informatie staat tevens nadrukkelijk vermeld op de pagina “afspraak maken” van www.beautybysu.nl

Indien de klant dit heeft nagelaten en tijdens de afspraak op de salon van Beauty by Su blijkt dat een behandeling in verband met de oude Permanente make up niet mogelijk is, wordt het door de klant te betalen (restant)bedrag volledig in rekening gebracht bij de klant.

Diefstal en beschadiging
Diefstal wordt door Beauty by Su gemeld bij de politie. Beauty by Su heeft het recht schadevergoeding te eisen van de klant indien er sprake is, al dan niet willens en wetens, van schade aan eigendommen van Beauty by Su.

Promotiemateriaal
Voor, tijdens en na de behandelingen en trainingen wordt er door- of in opdracht van Beauty by Su foto’s en/of video’s gemaakt/genomen. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor promotiedoeleinden.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Beauty by Su enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Permanente make up (hierna: PMU) wordt door of in opdracht van Beauty by Su bij iedere klant middels dezelfde techniek toegepast. Het blijft altijd de vraag hoe goed de PMU gaat hechten op de huid van de klant. Beauty by Su heeft geen invloed op het herstelproces van de PMU op de huid van de klant. Indien na het herstelproces van de 2e PMU behandeling blijkt dat het beoogde effect nog niet is gerealiseerd kan de klant ervoor kiezen een extra behandeling door Beauty by Su uit te laten voeren. Aan deze behandeling zitten gereduceerde kosten verboden (zie prijslijst op de website).

Uitvoering van de overeenkomst 
Beauty by Su voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Beauty by Su tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Beauty by Su heeft het recht de afspraak te annuleren als de klant meer dan 10 minuten te laat komt op de afspraak. Beauty by Su heeft dan het recht het te betalen (restant)bedrag door de klant in rekening te brengen bij de klant.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Beauty by Su tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beauty by Su geleverde diensten.

Klachten
De klant dient een klacht welke betrekking heeft op een door Beauty by Su verleende dienst zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 dagen na constatering te melden bij Beauty by Su.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beauty by Su in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid Beauty by Su
Beauty by Su is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het onjuist en/of onvolledig verstrekken van noodzakelijke informatie (zoals lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, mogelijke zwangerschap) door de klant aan Beauty by Su.

Beauty by Su is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Recht op ontbinding
Beauty by Su heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Beauty by Su kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Weigeren klant
Beauty by Su heeft het recht een klant te weigeren indien zij van mening is niet aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen.

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
Beauty by Su is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beauty by Su.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beauty by Su is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

MAAK NU ONLINE EEN AFSPRAAK

Maak eenvoudig een afspraak voor één van onze behandelingen

Afspraak maken